d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aکاظم مهدوی مقدم پرسید 11 ماه قبل
سلام

پدربنده سال90فوت و ورثه بدون اطلاع بنده ملک رافروخته وخریدار باعلم به اینکه یک ورثه دیگر راضی به فروش نبوده ملک را خریداری کرده و به شخص دیگری فروخته آیا میتوان ادعای فروش مال غیر داشت؟ اجرت المثل میتوان طلب کرد؟

انحصار وراثت وتفکیک سندهم انجام نشده است

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 11 ماه قبل

سلام بله شکایت فروش مال غیر و ابطال معامله و مطالبه اجرت المثل حسب تشخیص وکیل مطرح نمایید

فهرست