کاظم مهدوی مقدم پرسید 2 سال قبل
سلامپدربنده سال90فوت و ورثه بدون اطلاع بنده ملک رافروخته وخریدار باعلم به اینکه یک ورثه دیگر راضی به فروش نبوده ملک را خریداری کرده و به شخص دیگری فروخته آیا میتوان ادعای فروش مال غیر داشت؟ اجرت المثل میتوان طلب کرد؟انحصار وراثت وتفکیک سندهم انجام نشده است
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

سلام بله شکایت فروش مال غیر و ابطال معامله و مطالبه اجرت المثل حسب تشخیص وکیل مطرح نمایید