کاظم مهدوی مقدم پرسیده شده در 1 هفته پیش
سلام

پدربنده سال90فوت و ورثه بدون اطلاع بنده ملک رافروخته وخریدار باعلم به اینکه یک ورثه دیگر راضی به فروش نبوده ملک را خریداری کرده و به شخص دیگری فروخته آیا میتوان ادعای فروش مال غیر داشت؟ اجرت المثل میتوان طلب کرد؟

انحصار وراثت وتفکیک سندهم انجام نشده است

1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 1 هفته پیش

سلام بله شکایت فروش مال غیر و ابطال معامله و مطالبه اجرت المثل حسب تشخیص وکیل مطرح نمایید

فهرست