فروش ملک موروثی با وجود عدم رضایت یکی از وراثدسته بندی: پرسش های دعاوی ملکیفروش ملک موروثی با وجود عدم رضایت یکی از وراث
مهدیخانی پرسید 2 سال قبل
سلامملکی از ظرف پدرم به من و برادرانم به ارث رسیده است ، من و یکی از یرادرهایم قصد فروش ملک را داریم ، اما برادر کوچکم راضی به فروش نیست ، آیا ما می توانیم اقدام به فروش نماییم ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

بله