نعمتی پرسید 2 سال قبل
با سلامدادگاه دستور فروش ملک مشاعی را صادر نموده است آیا می توانم تقاضای اعاده دارسی کنم ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

خیر تقاضای اعاده دادرسی تنها در خصوص احکام قطعیت یافته امکان پذیر می باشد .