شبستری پرسیده شده در 1 هفته پیش
زمینی را خریده ام که فروشنده آن را ملک خود معرفی کرده است آیا می توانم درخواست خسارت نمایم ؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 5 روز پیش

بله به سبب جهل می توانید کلیه خسارات وارده را درخواست نمایید .

فهرست