شبستری پرسید 2 سال قبل
زمینی را خریده ام که فروشنده آن را ملک خود معرفی کرده است آیا می توانم درخواست خسارت نمایم ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

بله به سبب جهل می توانید کلیه خسارات وارده را درخواست نمایید .