d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aمرحمتی پرسید 1 سال قبل
با سلام

خانه من در رهن بانک می باشد آیا می توانم نسبت به فروش آن اقدام کنم ؟

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

تنها در صورت فک رهن می توانید نسبت به فروش خانه اقدام نمایید .

فهرست