d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aسخاوت پرسید 1 سال قبل
همسرم ملکی داشته که به علت پرونده کیفری که در دادگاه انقلاب داشته اند جهت قرار تامین در بازداشت می باشد. ایشان چند سال قبل ملک را با وجود اینکه بازداشت بوده به شخصی فروخته و در مبایعه نامه هم قید شده که ملک در بازداشت هست و قرار گذاشتند پس از اینکه رفع بازداشت شد سند را به نام خریدار منتقل نمایند. الان ایشان فوت کرده و من تازه متوجه شدم که خونه رو فروخته چون ملک در بازداشت بوده میشه مبایعه نامه را باطل کرد؟ و اینکه همسرم وقتی در قید حیات بود قبل از تاریخ فروش آن در یک برگه عادی دستنویس نوشته اند که ملک برای من می باشد و چند نفر زیر آن را امضاء کردند آیا می توانم روی این برگه اقدام کنم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام – در پاسخ باید گفت ملکی که در بازداشت می باشد قابل انتقال رسمی نیست ولی چنانچه خریدار با آگاهی از شرایط و بازداشت بودن خریداری نماید مشکلی وجود ندارد و الان هم با توجه به فوت همسرتان که در پرونده دادگاه انقلاب به عنوان متهم بوده است محاکمه و اجرای مجازات متوقف می شود و می توانید دستور رفع بازداشت را از دادگاه بگیرید و پس از آن باید به نام خریدار منتقل گردد. در خصوص دست نوشته هم که طبق آن همسرتان قبل از آن تاریخ قید نموده ملک متعلق به شما می باشد می بایست در دادگاه طرح دعوا نمائید و اثبات وقوع عقد بیع را از دادگاه بخواهید در غیر اینصورت ملک متعلق به خریدار می باشد و ورثه همسرتان موظف هستند نسبت به انتقال رسمی آن به نام خریدار اقدام نمایند.

فهرست