صاحب قرانی پرسیده شده در 3 ماه پیش
فروش ملک مشاعی در صورتی که قرارداد اجاره بین دو شریک تنظیم شده باشد امکان‌پذیر است؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 3 ماه پیش

در صورتی که ملک غیر قابل افراز باشد، شریک دیگر می‌تواند ضمن گرفتن دستور تخلیه برای فروش ملک مشاعیِ غیر قابل افراز، از طریق دادگاه اقدام نماید. اما تا زمان قرارداد اجاره می‌توانید سکونت داشته باشید.

فهرست