d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aسهامی پرسید 1 سال قبل
با سلام

قصد فروش ملک خود را دارم اما متاسفانه نسبت به ملک من سند مغارض صادر گشته است , آیا می توانم نسبت به فروش ملک اقدام نمایم ؟

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

خیر دارنده سند معارض تا رفع تعارض از سند مالکیت نمی تواند نسبت به معامله با آن اقدام نماید .

فهرست