d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aعلی امیر رستمی پرسید 1 سال قبل
با سلام و احترام

ااینجانب مالک 6 دانگ ملکیت و 3 دانگ سرقفلی مغازه ای می باشم آیا می توانم نسبت به فروش و تحویل ملکیت و سهم 3 دانگ سرقفلی مغازه بدون رضایت شریک 3 دانگ دیگر سرقفلی اقدام کنم؟

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

بله نیازی به کسب اجازه ندارید

فهرست