d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aضیایی پرسید 1 سال قبل
یکی از همسایه ها با قرارداد عادی مشاعات آپارتمان خود را به دیگری فروخته است آیا این قرارداد ایجاد مالکیت برای فرد خریدار ایجاد می کند ؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

خیر قرارداد عادی برنمی تواند سبب ایجاد مالکیت اختصاصی برای یکی از شرکا در مشاعات آپارتمان گردد .

فهرست