ضیایی پرسید 2 ماه قبل
یکی از همسایه ها با قرارداد عادی مشاعات آپارتمان خود را به دیگری فروخته است آیا این قرارداد ایجاد مالکیت برای فرد خریدار ایجاد می کند ؟
1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

خیر قرارداد عادی برنمی تواند سبب ایجاد مالکیت اختصاصی برای یکی از شرکا در مشاعات آپارتمان گردد .

فهرست