شایسته پرسیده شده در 4 ماه پیش
آیا واقف در وقف نامه می تواند شرط نماید که موقوف علیهم می توانند مال موقوفه را بفروشد؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 4 ماه پیش

بله این شرط ایرادی ندارد و مانع فروختن مال موقوفه نیست.

فهرست