d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aشایسته پرسید 1 سال قبل
آیا واقف در وقف نامه می تواند شرط نماید که موقوف علیهم می توانند مال موقوفه را بفروشد؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

بله این شرط ایرادی ندارد و مانع فروختن مال موقوفه نیست.

فهرست