سارا محمدی پرسید 1 سال قبل
با سلامهمسر من طبق قولنامه 2 دانگ خانه را به من فروخته و بعدا من را از خانه بیرون کرده است و ماه پیش کل خانه را طی قولنامه دیگر بدون اطلاع من منتقل کرده است من چه کار می توانم انجام دهم ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

باید طبق قولنامه ابتدا دعوای تنفیذ مبایعنامه و اثبات مالیت را بخواهید سپس ابطال مبایعنامه بعدی را نسبت به دو دانگ متعلق خود بخواهید .