d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aسارا محمدی پرسید 1 سال قبل
با سلام

همسر من طبق قولنامه 2 دانگ خانه را به من فروخته و بعدا من را از خانه بیرون کرده است و ماه پیش کل خانه را طی قولنامه دیگر بدون اطلاع من منتقل کرده است من چه کار می توانم انجام دهم ؟

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

باید طبق قولنامه ابتدا دعوای تنفیذ مبایعنامه و اثبات مالیت را بخواهید سپس ابطال مبایعنامه بعدی را نسبت به دو دانگ متعلق خود بخواهید .

فهرست