d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aداوودی پرسید 1 سال قبل
اگه مدیرعامل نصف بیشتر سهام شرکت رو هم داشته باشه نمیشه عزلش کرد؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

قانونا خیر، مگر اینکه اعمال وی موجب ایراد ضرر به شرکت باشد.

فهرست