d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aپیمان پرسید 11 ماه قبل
سلام. من یک پرونده تعزیرات دارم ……..با وانت سیگار پخش می کردم که همه ایرانی بودند که تعزیرات من را گرفت و ماشین را توقیف کردند و کالا را هم به اداره تملیکی بردند من را در شعبه بدوی جریمه کردند که اعتراض کردم و در شعبه تجدیدنظر تائید شد. من چه کاری می توانم بکنم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 11 ماه قبل

با توجه به اینکه عنوان جرم شما عرضه خارج از شبکه می باشد.

فهرست