d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aعبدالمجید پرسید 1 سال قبل
یکی از همسایه ها هزینه شارژ آپارتمان را پرداخت نمی کند آیا هیئت مدیره می تواند او را از استفاده از برخی خدمات محروم نماید
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

با شرایطی امکان پذیر است

فهرست