عبدالمجید پرسید 2 سال قبل
یکی از همسایه ها هزینه شارژ آپارتمان را پرداخت نمی کند آیا هیئت مدیره می تواند او را از استفاده از برخی خدمات محروم نماید
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

با شرایطی امکان پذیر است