عبدالمجید پرسید 2 ماه قبل
یکی از همسایه ها هزینه شارژ آپارتمان را پرداخت نمی کند آیا هیئت مدیره می تواند او را از استفاده از برخی خدمات محروم نماید
1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

با شرایطی امکان پذیر است

فهرست