d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aپدرام پرسید 8 ماه قبل
ما سه نفر هستیم که مالکین مشاعی ملکی می باشیم که به صورت عادی ملک را بین خودمان مفروز کردیم دونفر از ما برای اخذ سند مفروزی به ثبت اسناد مراجعه کردند که ثبت افراز را منوط به مافقت شهرداری دانسته و شهرداری هم حاضر به توافق نیست الان چه کار می توانیم بکنیم
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 8 ماه قبل

شهرداری باید با تعیین قدرالسهم نقشه ها را تایید کند و اگز توافق صورت نگیرد اجبار می شود بنابراین اگر اداره ثبت اقدام به تفکیک یا افراز نکند به دادگاه مراجعه و الزام ثبت و شهرداری را به تفکیک مطالبه نمایید

فهرست