پدرام پرسید 2 ماه قبل
ما سه نفر هستیم که مالکین مشاعی ملکی می باشیم که به صورت عادی ملک را بین خودمان مفروز کردیم دونفر از ما برای اخذ سند مفروزی به ثبت اسناد مراجعه کردند که ثبت افراز را منوط به مافقت شهرداری دانسته و شهرداری هم حاضر به توافق نیست الان چه کار می توانیم بکنیم
1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

شهرداری باید با تعیین قدرالسهم نقشه ها را تایید کند و اگز توافق صورت نگیرد اجبار می شود بنابراین اگر اداره ثبت اقدام به تفکیک یا افراز نکند به دادگاه مراجعه و الزام ثبت و شهرداری را به تفکیک مطالبه نمایید

فهرست