d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aحامد پرسید 1 سال قبل
سلام. وقتتون بخیر. چگونه عدم توانایی درپرداخت اقساط مهریه رامیتوان به دادگاه تفهیم وثابت کرد؟! من شهود هم بردم که درآمدم مکفی نیست، اما باز هم سنگین قسط بندی کردن برام و نمی تونم واقعاً…
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام. می توانید در شعبه دادخواست تعدیل اقساط را مطرح نمایید.

فهرست