شیرودی پرسید 2 ماه قبل
خانه ای را با مبایعنامه عادی خریداه ام که مالک آن از تحویل آن خودداری نموده است چه درخواستی می توانم ارائه دهم ؟
1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

می توانید درخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال را ارائه دهید .

فهرست