d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aشیرودی پرسید 1 سال قبل
خانه ای را با مبایعنامه عادی خریداه ام که مالک آن از تحویل آن خودداری نموده است چه درخواستی می توانم ارائه دهم ؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

می توانید درخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال را ارائه دهید .

فهرست