d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aسوهانی پرسید 8 ماه قبل
سلام. من یک قرارداد مشارکت در ساخت دارم که سازنده به برخی از تعهدات خود عمل نکرده و 18 ماه مدت قرارداد تمام شده و یک چک تضمین به ما داده بدون تاریخ. ما چگونه می توانیم نسبت به چک تضمین ایشان اقدام کنیم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 8 ماه قبل

باسلام. شما ابتدا می بایست نسبت به اخذ تامین دلیل اقدام کنید تا مشخص شود سازنده چه قسمتی از تعهداتش را انجام نداده.

فهرست