d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aسوهانی پرسید 12 ماه قبل
سلام. من یک قرارداد مشارکت در ساخت دارم که سازنده به برخی از تعهدات خود عمل نکرده و 18 ماه مدت قرارداد تمام شده و یک چک تضمین به ما داده بدون تاریخ. ما چگونه می توانیم نسبت به چک تضمین ایشان اقدام کنیم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 11 ماه قبل

باسلام. شما ابتدا می بایست نسبت به اخذ تامین دلیل اقدام کنید تا مشخص شود سازنده چه قسمتی از تعهداتش را انجام نداده.

فهرست