d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aمحدثه پرسید 1 سال قبل
در صورتی که دو طرف قرارداد به تعهد خود عمل نکنند آیا وجه التزام تعیین شده از بین می رود ؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

در صورتی که وجه التزام هردونفر به یک شکل باشد ؛ وجه الترام تهاتر خواهد شد و امکان طرح دعوا وجود ندارد .

فهرست