محدثه پرسید 2 ماه قبل
در صورتی که دو طرف قرارداد به تعهد خود عمل نکنند آیا وجه التزام تعیین شده از بین می رود ؟
1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

در صورتی که وجه التزام هردونفر به یک شکل باشد ؛ وجه الترام تهاتر خواهد شد و امکان طرح دعوا وجود ندارد .

فهرست