d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aمسعودی پرسید 1 سال قبل
سلام

پدرم خانه خود را وقف حسینیه کرده است و برای آن متولی تعیین کرده است اما متولی نسبت به عین موقوفه اقدامات لازم را انجام نمی دهد چه کاری می توان انجام داد

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

براسساس قانون در صورتی که متولی نسبت به عین موقوفه تعد و تفریط نماید براساس حکم دادگاه ممنوع المداخله و یا منعزل می گردد .

فهرست