مسعودی پرسید 1 سال قبل
سلامپدرم خانه خود را وقف حسینیه کرده است و برای آن متولی تعیین کرده است اما متولی نسبت به عین موقوفه اقدامات لازم را انجام نمی دهد چه کاری می توان انجام داد
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

براسساس قانون در صورتی که متولی نسبت به عین موقوفه تعد و تفریط نماید براساس حکم دادگاه ممنوع المداخله و یا منعزل می گردد .