قیومی پرسید 2 سال قبل
از یک شرکت تضامنی طلبکار می باشم وسرمایه شرکت برای ظلب م کافی نمی باشد آیا می توانم به شرکاء مراجعه کنم ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

بله می توانید