قیومی پرسید 2 ماه قبل
از یک شرکت تضامنی طلبکار می باشم وسرمایه شرکت برای ظلب م کافی نمی باشد آیا می توانم به شرکاء مراجعه کنم ؟
1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

بله می توانید

فهرست