جبلی پرسیده شده در 3 روز پیش
آیا در دعوای فک رهن علیه بایع ، مرتهن نیز می بایست طرف دعوا قرار بگیرد ؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 2 روز پیش

خیر نیازی به طرف دعوا قرارگرفتن مرنهن نیست .

فهرست