جبلی پرسید 2 سال قبل
آیا در دعوای فک رهن علیه بایع ، مرتهن نیز می بایست طرف دعوا قرار بگیرد ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

خیر نیازی به طرف دعوا قرارگرفتن مرنهن نیست .