d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aفاضلی پرسید 9 ماه قبل
آیا دعوا علیه موقوفه را به طرفیت متولی می توان طرح نمود ؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 9 ماه قبل

خیر دعوا باید به طرفیت شخصیت حقوقی موقوفه مطرح شود .

فهرست