فاضلی پرسید 2 ماه قبل
آیا دعوا علیه موقوفه را به طرفیت متولی می توان طرح نمود ؟
1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

خیر دعوا باید به طرفیت شخصیت حقوقی موقوفه مطرح شود .

فهرست