فاضلی پرسید 2 سال قبل
آیا دعوا علیه موقوفه را به طرفیت متولی می توان طرح نمود ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

خیر دعوا باید به طرفیت شخصیت حقوقی موقوفه مطرح شود .