مقامی پرسید 2 سال قبل
جهت طرح دعوا علیه مدیران شرکت سهامی به کدام دادگاه می توانم مراجعه کنم ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

دادگاه مرکز اصلی شرکت .