شاه ویسی پرسید 2 سال قبل
با سلامپدرم فوت نموده است و برادرم خانه را تصرف نموده است چگونه می توانیم علیه او طرح دعوا نماییم ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

می توانید علیه او دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی را اقامه نمایید .