صادقی پرسید 2 سال قبل
جهت طرح دعوا علیه صادر کننده سفته به کجا می توانم مراجعه کنم ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

به دادگاه محل اقامت خوانده