صادقی پرسید 2 ماه قبل
جهت طرح دعوا علیه صادر کننده سفته به کجا می توانم مراجعه کنم ؟
1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

به دادگاه محل اقامت خوانده

فهرست