خاک پور پرسید 2 سال قبل
جهت طرح دعوا علیه شرکت به کدام دادگاه می توانم مراجعه کنم ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

اگر علیه مرکز اصلی شرکت قصد اقامه دعوا را داشته باشید به دادگاه مرکز اصلی مراجعه نمایید و اگر علیه شعبه شرکت قصد اقامه دعوا دارید و شعبه هنوز وجود دارد به دادگاه محل شعبه مورد نظر در غیر این صورت در دادگاه مرکز اصلی شرکت اقامه دعوا نمایید