مجیدی پرسید 1 سال قبل
پدرم فوت نموده است و بدهی دارد آیا می توانم دیون او را ضمانت کنم ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

بله می توانید .