ضمانت اجرا برای معامله ای که با چک صورت می گیرددسته بندی: پرسش های دعاوی ملکیضمانت اجرا برای معامله ای که با چک صورت می گیرد
بهادریان پرسید 2 سال قبل
سلام بنده قصد معامله یک مغازه شیرینی فروشی را با شخصی دارم خریدار اعلام کرد معامله طی سه فقره چک صورت بگیرد اما به طرفم یکم شک دارم در خصوص پرداخت ثمن آیا ضمانت اجرایی قانونی وجود داره که بتونم پشتوانه قراردادم قرار بدهم؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

بله شما می توانید در قرارداد شرط بگذارید مبنی بر اینکه با تاخیر در پرداخت و یا وصول نشدن هرکدام از چک های قراردادی، معامله فسخ گردد. اما دقت داشته باشید با تاخیر در پرداخت یا عدم پرداخت شما نباید پس از برگشت چک برای اخذ وجه چک مراجعه کنید به خریدار چرا که در اینصورت یعنی شما به قرارداد پایبند هستین و دیگر نمی توانید فسخ نمایید