اصغری پرسیده شده در 5 ماه پیش
سلام ما به اتفاق دیگر وراث یک وصیت نامه تنظیم کرده ایم. وصیت نامه دارای تاریخ و امضا می باشد اما محضری و رسمی نیست چه ضمانت اجرایی برای این وصیت نامه می توان قرار داد تا بتوان در صورت اختلاف در دادگاه به آن استناد کرد؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 5 ماه پیش

وصیت نامه به خودی خود چه دست نویس و عادی باشد چه رسمی اعتبار خود را دارد چنانچه سایر وراث به آن معترض باشند می توانید ابتدائا تنفیذ وصیت نامه را از دادگاه و سپس اجرای وصیت نامه را بخواهید.

فهرست