d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aاصغری پرسید 1 سال قبل
سلام ما به اتفاق دیگر وراث یک وصیت نامه تنظیم کرده ایم. وصیت نامه دارای تاریخ و امضا می باشد اما محضری و رسمی نیست چه ضمانت اجرایی برای این وصیت نامه می توان قرار داد تا بتوان در صورت اختلاف در دادگاه به آن استناد کرد؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

وصیت نامه به خودی خود چه دست نویس و عادی باشد چه رسمی اعتبار خود را دارد چنانچه سایر وراث به آن معترض باشند می توانید ابتدائا تنفیذ وصیت نامه را از دادگاه و سپس اجرای وصیت نامه را بخواهید.

فهرست