d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aرسولی پرسید 1 سال قبل
ما یک قرارداد پیمانکاری با شهرداری یکی از مناطق داریم کارفرما می خواهد قرارداد را طبق ماده 46 شرایط عمومی پیمان فسخ نماید. آیا ایشان می تواند علاوه بر ضمانت نامه های این پروژه نسبت به ضبط ضمانت نامه های قراردادی که با شهرداری مناطق دیگر داریم اقدام نماید؟ و آیا می تواند ماشین آلات قرارداد دیگر را نیز ضبط نماید؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

با سلام – کارفرما می تواند در صورت اعمال ماده 46 شرایط عمومی پیمان نسبت ضبط ضمانت نامه های مختص به همان قرارداد اقدام نماید و نسبت به ضمانت نامه هایی که در قرارداد دیگری سپرده باشید نمی تواند اقدامی نماید. در خصوص ماشین آلات هم به همین صورت است.

فهرست