حبیب پور پرسیده شده در 3 ماه پیش
مادر من آپارتمان خود را 6 دانگ بصورت معوض در قبال چند سیر نبات ضمن العقد بصورت معوض و با حق فسخ به جهت وصول حق الثبت مبلغ 35000000ریال( بعنوان قیمت منطقه ای ) که ارزیابی شده است صلح عمری کرده و یکی از شروط ضمن العقد نیز (بدیهی است با فوت مصالح منافع تابع عین متعلق به متصالح و صلح قطعی خواهد بود.مورد صلح معوض با حق فسخ به متصالح صلح میگردد.لذا حق الثبت بر مبنای ارزش منطقه ای تنظیم سند محاسبه و دریافت گردیده است)می باشد.

سوال من این است آیا مادرم بدون اطلاع بنده و بدون حضور بنده در دفتر خانه می تواند این صلح نامه را فسخ و 3 دانگ از آن را با همان شرایط برای من بگذارد و 3 دانگ دیگر را به دو برادر دیگرم صلح کند (هر کدام 1.5 دانگ) در صورتی که خواهرم را نیز ندید گرفته. ضمنا برای من سند قطعی صادر شده است . من در دفتر خانه هزینه ای معادل 3میلیون و 800 هزار تومان پرداخت کردم .لازم به ذکر است برادر بزرگترم در دفتر خانه به جای من امضا و اثر انگشت به ثبت رسانده. ایا این موارد به لحاظ قانونی قابل پیگیری در مراجع قضایی می باشد؟

1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 3 ماه پیش

سلام بله مصالح حق فسخ دارد و کار غیر قانونی انجام نداده اند

[yasr_visitor_votes size="medium"]
فهرست