d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aامیریان پرسید 1 سال قبل
از شخصی سال ۱۳۹۰ خریداری کردم.متاسفانه سال۱۳۹۷ با اخطار بانک متوجه شدم که سندی مقدم نسبت به سند ما وجود دارو و این سند مقدم در رهن بانک گذاشته شده و بانک بدلیل پرداخت نشدن قسط مزبور تقاضای تخلیه ملک کرده.این ملک واحدی از یک مجموعه ۱۶ واحدی میباشد که دیگر واحدها نیز همین مشکلو دارن.و بعد از پیگیریها متوجه به اشتباه ثبتی شدیم در واقع دو پلاک ثبتی برای یکجا صادر شده.از این رو از حضور محترم شما تقاضای راهنمایی دارم که ایا میتوانم از مالک قبلی بابت فروش این ملک به بنده شکایت کنم و ملک را به خودش برگردانم
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام در موضوع دو پلاک ثبتی در یک ملک باید مدارک بررسی شود

لیکن در خصوص اینکه ملک مستحق اللغیر میباشد میتوانید حسب مورد با توجه به مفاد قرارداد دعوای فسخ قرارداد و مطالبه ثمن و غرامت ثمن را مطرح کنید

فهرست