صدور اجرائیه و تعیین خسارت با وجود عمل به تعهداتدسته بندی: پرسش های دعاوی ملکیصدور اجرائیه و تعیین خسارت با وجود عمل به تعهدات
شهریاری پرسیده شده در 3 ماه پیش
سلام – ما در پرونده ای طی توافق با خواهان ها گزارش اصلاحی صادر شد مبنی بر اینکه 4 سهم از ویلایی در انزلی رو به نام خواندگان با سهم مساوی انتقال نمائیم. خواهان ها دفترخانه ای در تهران معرفی کردند که پایان کار ملک ویلایی را لازم داشت اما با توجه به اینکه ملک 50 ساله و در انزلی و در یکی از روستاهای آنجا بود امکان پایان کار برای مدت یک ماه وجود نداشت و املاک آنجا فقط با نامه دهیاری قابل انتقال بود لذا دفترخانه ای در انزلی طی اظهارنامه به محکوم لها اعلام و تقبل هزینه رفت و آمد آنان را نیز بر عهده گرفتیم اما نامبردگان از حضورر در دفترخانه امتناع نموده و با مراجعه به دفترخانه تهران عدم حضور بنده رو گرفتند این در حالیست که من در دفترخانه انزلی با در دست داشتن مدارک لازم جهت انتقال حاضر و عدم حضور خواندگان را دریافت نمودم. حال نامبردگان تقاضای صدور اجرائیه کردند و قاضی نیز دستور اجرائیه را صادر کرده با توجه به اینکه من به تمامی تعهدات خود عمل کردم آیا صدور اجرائیه به ضرر بنده و دریافت خسارت امکان پذیر است؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 3 ماه پیش

باسلام – از فرمایشات شما چنین بر می آید که خواهان های پرونده تقاضای تنظیم سند رسمی داشته اند که منجر به صدور گزارش اصلاحی شده است. مفاد گزارش اصلاحی پاسخگوی شماست در این خصوص ارسال اظهارنامه و تغییر محل تنظیم سند رسمی بدون اخذ موافقت طرف سازش فاقد اعتبار اسنادی است چرا که مدارک لازم برای تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی یکی است و قائم به محل استقرار آنها نیست از سوی دیگر در صورتی که قرار بود شخصا انجام دهید جای ایرادی نیست چون همان موضوع اتفاق خواهد افتاد اما اگر گزارش اصلاحی متضمن وجه التزام تخلف از انجام عمل باشد قاعدتا مکلف به پرداخت خواهید بود.

فهرست