مهنا پرسید 2 سال قبل
آیا مادر وظیفه شیردادن به فرزند را دارد ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

خیر مگر این که حیات زندگی فرزند وابسطه به مادر باشد .