ضامنی پرسید 2 سال قبل
با سلاماگر من چکی را از دارنده گرفته باشم می توانم شکایت کیفری نمایم ؟
1 پاسخ
تیم تحریریه دادپویان حامی پاسخ داد 2 سال قبل

خیر . شکایت کیفری بعد از انتقال امکان پذیر نمی باشد .