d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aاحمد پرسید 1 سال قبل
آیا شکایت کیفری بین کارگر و کارفرما باعث می شود که شکایت کارگر در اداره کار رسیدگی نشود؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

چنانچه کارگر یا کارفرما شکایت کیفری را علیه یکدیگر مطرح کرده باشند رسیدگی در اداره کار متوقف می شود تا نتیجه شکایت کیفری مشخصص گردد.

فهرست