پیرایش پرسید 2 سال قبل
حدود 2 سال پیش ، پدرم سه دونگ یک آپارتمان را به نام من و 3 دونگ دیگر را به نام برادرم زده است و اکنون از ما شکایت نموده است ، و من را مجرم خطاب می نماید، آیا شکایت او درست می باشد ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

اگر انتقال قطعی و با رضایت پدرتان انجام شده باشد ، شکایت نتیجه ای ندارد .