d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aپیرایش پرسید 1 سال قبل
حدود 2 سال پیش ، پدرم سه دونگ یک آپارتمان را به نام من و 3 دونگ دیگر را به نام برادرم زده است و اکنون از ما شکایت نموده است ، و من را مجرم خطاب می نماید، آیا شکایت او درست می باشد ؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

اگر انتقال قطعی و با رضایت پدرتان انجام شده باشد ، شکایت نتیجه ای ندارد .

فهرست