d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aظاهری پرسید 1 سال قبل
سلام بنده از شرکتی چک گرفتم متاسفانه بدلیل عدم موجودی برگشت خورد وجه چک را باید از چه کسی مطالبه کنم مسولیت حقوقی و کیفری چک با کیست؟ صادر کننده یا شرکت؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

اگر چک را مدیر عامل شرکت امضا نموده است و از حساب شرکت، مسئولیت هر دو تضامنی است و شما می توانید به هر یک از دادگاه های حقوقی دادخواست ارائه دهید و یا تقاضای صدور اجرائیه از طریق اجرای ثبت و یا اجرائیات دادگستری نمایید و برای مطالبه وجه اقدام نمایید. مسئولیت کیفری صدور چک بلامحل اصولا با مدیر امضاء کننده چک می باشد.

فهرست