d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aفرنیا پرسید 1 سال قبل
سلام

قربان یه سوال داشتم پاسخ بفرمایید ممنون میشم

آیا کارگر یا کارمند چنانچه در طول ماه اضافه کاری .کشیک یا ماموریت انجام نداده باشد میتواند در پایان ماه از مدیریت شرکت طلب اضافه کار .کشیک یا ماموریت انجام نداده باشند هزینه ای پرداخت نکند کارگر میتواند اعتراض نماید و از ایشان به اداره کار شکایت کند

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام خیر حق با کارفرما می باشد

فهرست