اکبری پرسید 2 سال قبل
سلام بنده به عنوان سرمایه گذار از ناشر شکایت دارم چگونه می توانم اقدام کنم؟و اینکه آیا می توانم ادعای خسارت داشته باشم؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

شما می توانید حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تاریخ کشف تخلف به هیئت مدیره بورس یا هیئت داوری شکایت نمایید مشروط به اینکه بیش از 3 سال از عرضه عمومی توسط ناشر نگذشته باشد. توجه داشته باشید صرفا اشخاصی مجاز به ادعای خسارت می باشند که اوراق بهادار ناشر موضوع ماده 47 قانون بازار اوراق بهادار را قبل از کشف و اعلام تخلف خریده باشند.