d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aمنصوری پرسید 1 سال قبل
اینجانب یک واحد آپارتمان در محله پیروزی دارم که اجاره دادم. مستاجر بنده در قراردادش حق پارکینگ ذکر نشده ولی از اونجایی که هیچ یک از اهالی ساختمان ماشین ندارند ایشون ماشین شون رو داخل پارکینگ پارک میکند که موجب عصبانیت همسایه ها نیز شده است. آیا با اینکه در قرارداد حق پارکینگ وجود ندارد ولی پارکینگ خالی هست می توان شکایتی مطرح کرد؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

بله می توانید چرا که ایشان حق پارکینگ نداشته اند و هر چند همسایه ماشین برای گذاشتن در پارکینگ ندارد اما استفاده از آن مستلزم رضایت وی می باشد.

فهرست