اسماعیلی تبار پرسید 2 سال قبل
سلام اگر مسئول اصلی ارائه بیانیه ثبت از وظیفه خود قصور کند همچنین به سازمان اطلاعات را به صورت ناقص ارائه داده از سویی هیچ اظهاری در این زمینه نشده و گزارش مالی در این زمینه داده نشده آیا این موارد برای اقدام و شکایت کفایت می کند؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

بله با احراز موضوع مسئول تهیه و ارائه اسناد و اطلاعات و بیانیه ثبت یا اعلامیه پذیره نویسان به سازمان و هر شخصی که مسئول بررسی اظهارنظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیق مستندات و اطلاعات مذکور است با تخلف از اجرای وظایف محوله از مقررات قانون بازار اوراق بهادار به استناد بند 3 ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار مشمول مجازات یا جزای نقدی معادل 1 تا 3 برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده و یا هر دو مجازات می گردد.

سازمان می تواند در صورت آگاهی از ارائه اطلاعات خلاف واقع، ناقص یا گمراه کننده از سوی ناشر در بیانیه ثبت یا اعلامیه پذیره نویسی عرضه عمومی اوراق بهادار را در هر مرحله که باشد متوقف نماید.