شکایت از مالک مجاور به دلیل تجاوز به حریم ملکدسته بندی: پرسش های دعاوی ملکیشکایت از مالک مجاور به دلیل تجاوز به حریم ملک
دلیری پرسید 2 سال قبل
مالک خانه مجاور در حال ساخت ملک خود می باشد و حدود یک متر به حریم ما تجاور کرده است به کدام مرجع برای اعتراض می توانم مراجعه کنم ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

شهرداری