شیرازیان پرسید 2 سال قبل
شهرداری حکمی را صادر کرده که مخالف قوانین می باشد برای شکایت به کجا می توانم مراجعه کنم
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

دیوان عدالت اداری