d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aسلیمان نژاد پرسید 1 سال قبل
سلام بنده به دلیل تخلف انضباطی کارگزارر بورس و بازارگردان بورس، از آن ها شکایت کردم و به تخلف صورت گرفته رسیدگی شد سپس از سوی هیات مدیره بورس رای صادر شد بنده به رای صادره اعتراض دارم چقدر فرصت دارم تا اعتراض کنم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

شما از تاریخ ابلاغ به مدت 30 روز فرصت دارید تا اعتراض خود را به رای هیات مدیره بورس مطرح نمایید.

فهرست