نوریان پرسیده شده در 1 ماه پیش
سلام 1000 تن برنج وارد کردم گمرک آن را به اتهام قاچاق توقیف کرده برای ترخیصش چه راهکاری را پیشنهاد می دهید؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 1 ماه پیش

بنا به تبصره ماده 88 آیین نامه قانون امور گمرکی، تا زمانی که جرم قاچاق اعلام و یا وصول تضمین و یا مطالبه وجه تعهد انجام نشده است می توانید با پرداخت جریمه انتظامی موضوع ماده (۱۰۹) قانون نسبت به ترخیص یا اعاده کالا اقدام نمایید.

فهرست