d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aباران پرسید 1 سال قبل
در خانه ای مستاجر هستم و مالک اقدام به فروش خانه کرده است آیا می توانم تا پایان موعد اجاره در خانه سکونت داشته باشم ؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

بله می توانید

فهرست