باران پرسید 2 سال قبل
در خانه ای مستاجر هستم و مالک اقدام به فروش خانه کرده است آیا می توانم تا پایان موعد اجاره در خانه سکونت داشته باشم ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

بله می توانید