باران پرسید 2 ماه قبل
در خانه ای مستاجر هستم و مالک اقدام به فروش خانه کرده است آیا می توانم تا پایان موعد اجاره در خانه سکونت داشته باشم ؟
1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

بله می توانید

فهرست