قادری پرسیده شده در 2 ماه پیش
آیا می توان تاجر ورشکسته را به عنوان مدیر شرکت یا داور انتخاب نمود؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 2 ماه پیش

طبق ماده 111 قانون تجارت ، تاجر ورشکسته را نمی توان به عنوان مدیر شرکت انتخاب کرد و اگر در حین مدیریت شرکت ، ورشکسته شود خود به خود از مدیریت معزول نمی شود و مستندا به ماده 127 قانون تجارت باید توسط ذینفع ، عزل مدیر ورشکسته را از دادگاه درخواست نمود. اما ممنوعیتی برای اینکه بخواهیم تاجر ورشکسته را به عنوان داور انتخاب نمائیم وجود ندارد.

فهرست