d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aقادری پرسید 1 سال قبل
آیا می توان تاجر ورشکسته را به عنوان مدیر شرکت یا داور انتخاب نمود؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

طبق ماده 111 قانون تجارت ، تاجر ورشکسته را نمی توان به عنوان مدیر شرکت انتخاب کرد و اگر در حین مدیریت شرکت ، ورشکسته شود خود به خود از مدیریت معزول نمی شود و مستندا به ماده 127 قانون تجارت باید توسط ذینفع ، عزل مدیر ورشکسته را از دادگاه درخواست نمود. اما ممنوعیتی برای اینکه بخواهیم تاجر ورشکسته را به عنوان داور انتخاب نمائیم وجود ندارد.

فهرست